RETICLES BIDIMENSIONALS (2D)

En aquesta pàgina es dedueixen els possibles reticles en dues dimensions.

Un reticle 2D es caracteritza per dos vectors fonamentals a i b, i l'angle que formen entre ells g.

Els dos vectors poden ser iguals o diferents. L'angle pot adoptar qualsevol valor (sense restriccions) o valors particulars, que en un medi periòdic són els angles de gir possibles, és a dir 120º (equivalent a 60º) i 90º (el valor 180º no té sentit en donar dos vectors oposats).

Per tant, les possibles convinacions són:

a # b

g = qualsevol
a # b
g = 60º
a # b
g = 90º
FEU CLICK SOBRE CADA FLETXA PER VEURE'N ELS DETALLS
a = b
g = qualsevol
a = b
g = 60º
a = b
g = 90º

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUM DELS RETICLES 2D